Autorzy

Archiwum

Tematy

Czy przedłużenie terminu zwrotu VAT można zaskarżyć?


Podatnicy, u których w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego VAT nad należnym, mogą wnioskować o jego zwrot na rachunek bankowy. Coraz częściej wystąpienie o zwrot nadwyżki podatku wiąże się z wszczęciem procedury, w ramach której organ podatkowy weryfikuje poprawność rozliczenia podatku VAT oraz zasadność zwrotu nadwyżki. W efekcie podatnik, który powinien, co do zasady, otrzymać zwrot podatku w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji, musi w skrajnych przypadkach poczekać nawet kilka lat.

 

 

Tą praktyką fiskus chce zabezpieczyć budżet państwa przed wyłudzeniami VATu. Bardzo często takie działania uderzają jednak nie w oszustów, ale w uczciwe firmy, które muszą ponosić koszt podatku VAT, pomimo, iż przepisy unijne gwarantują, że nie będzie on obciążał przedsiębiorców.

 

 

Organy przeświadczone o swojej bezkarności

 

 

Proceder wstrzymywania zwrotów VAT spowodował, że w 2016 r. doszło do wstrzymania zwrotów VAT na kwotę ok. 3,23 mld zł, co negatywnie odbiło się na kondycji polskich przedsiębiorstw. Sytuację tę potęgowało również przekonanie organów podatkowych, znajdujące poparcie wśród części wojewódzkich sądów administracyjnych, że przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki w podatku VAT nie można zaskarżyć do sądu.

 

 

NSA w obronie podatników

 

 

Sytuacja ta zmieniła się na skutek uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2016 r. (sygn. I FPS 2/16), który stwierdził, iż niedopuszczalnym jest ograniczanie podatnikom prawa do sądowej kontroli przedłużenia terminu zwrotu VAT.

 

 

NSA powołał się przy tym na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wielokrotnie podkreślał, że zwrot nadwyżki jest fundamentalnym czynnikiem zapewniającym zachowanie zasady neutralności wspólnego systemu VAT. Warunki zwrotu nie mogą podważać tej zasady przez zmuszanie podatnika do ponoszenia całości lub częściowego ciężaru podatku. Sam zwrot podatku powinien zostać dokonany w rozsądnym terminie.

 

 

Ocena czy organ podatkowy respektuje powyższe zasady w trakcie kontroli zasadności zwrotu powinna zdaniem NSA podlegać kontroli sądowej.

 

 

Jak zaskarżyć przedłużenie terminu zwrotu podatku?

 

 

O przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki w podatku VAT rozstrzyga właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego, wydając Postanowienie. W uzasadnieniu Postanowienia organ wskazuje przyczyny, które spowodowały, iż podjął właśnie taką decyzję. Jeżeli podatnik nie zgadza się z argumentacją organu, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania Postanowienia złożyć na nie Zażalenie do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej.

 

 

Następnie Dyrektor Izby Skarbowej, jako organ II instancji, weryfikuje poprawność rozstrzygnięcia Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeżeli zgodzi się z podatnikiem może uchylić postanowienie, co będzie skutkowało obowiązkiem dokonania zwrotu podatku. Jeżeli jednak uzna, że dalsza weryfikacja zasadności zwrotu podatku jest niezbędna, utrzyma w mocy postanowienie przedłużające termin zwrotu podatku.

 

 

W przypadku, gdy rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej jest dla podatnika niekorzystne, może on w terminie 30 dni od otrzymania postanowienia utrzymującego w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Skarbowego złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dzięki temu Postanowienie organu podatkowego będzie mogło być poddane kontroli sądowej, co daje szanse na jego uchylenie i zwrot podatku.

 

 

Jak przygotować dobre zażalenie lub skargę do WSA?

 

 

Aby zażalenie lub skarga miały szanse na powodzenie powinny być sporządzone profesjonalnie. Nie wystarczy samo powołanie się na przepisy, wyroki sądów lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konieczne jest odniesienie się do stanu faktycznego zaistniałego na kanwie konkretnej sprawy konkretnego podatnika.

 

 

Profesjonalny pełnomocnik powinien zatem przeanalizować akta kontroli, prześledzić tryb działania organu podatkowego i ocenić czy kroki, które podejmuje rzeczywiście są niezbędne, aby zweryfikować zasadność zwrotu podatku. Może się okazać, że organ podejmuje działania zbędne, które nie przyczyniają się do weryfikacji poprawności rozliczeń podatnika, lub podejmuje czynności opieszale, co skutkuje bezprawną obstrukcją postępowania.

 

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl.  Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę ci pomóc.

 

 

Podsumowanie

 

 

  • Podatnik ma prawo zaskarżenia postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym.
  • Brak reakcji podatnika na bezprawne przedłużenie terminu zwrotu podatku daje organom podatkowym poczucie, iż nawet błędne decyzje nie będą podlegać kontroli sądowej.
  • Jeżeli weryfikacja zasadności zwrotu odbywa się w sposób nieprawidłowy, podatnik powinien rozważyć poddanie rozstrzygnięcia organu podatkowego kontroli instancyjnej lub sądowej.  

2 czerwca 2017 12:24

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:7 + 33 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: