Autorzy

Archiwum

Tematy

Nie zawsze zwrot podatku VAT jest najlepszym rozwiązaniem


Podatek od towarów i usług skonstruowany został w ten sposób, że na każdym z etapów obrotu podatnikom przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu ich sprzedaży. W tym wpisie postaram się wskazać najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie w sytuacji wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym.

 

Neutralność podatku VAT dla podatnika

 

VAT, jako podatek pośredni jest co do zasady neutralny dla podatnika. Zasada neutralności podatku VAT zakłada, iż podatek powinien być niedostrzegalny ekonomicznie (neutralny) dla przedsiębiorcy, który nie jest ostatecznym konsumentem towaru lub usługi. Tak więc podmiot, który wpisuje się w kolejno następujące po sobie fazy obrotu danym dobrem, nie powinien ponosić ciężaru ekonomicznego podatku. Oczywistym jest jednocześnie, iż powyższego uprawnienia pozbawiony jest podmiot, który jest końcowym nabywcą danego towaru, bądź usług, inaczej mówiąc ostateczny konsument, co zgodne jest z kolejną zasadą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług tj. zasadą objęcia opodatkowaniem konsumpcji.

 

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

 

Żeby można było mówić o zwrocie VAT musi wystąpić nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym. Tak więc warto przypomnieć, że VAT należny to wartość podatku wynikająca ze sprzedaży towarów lub usług. Jego wysokość zależy od ceny netto oraz stawki podatku VAT. Z kolei VAT naliczony to wartość podatku wynikająca z zakupu przez nas towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Innymi słowy aby wystąpiła nadwyżka podatku nalicoznego nad należnym VAT wynikający z zakupów towarów lub usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przewyższa kwotę VAT związanego z prowadzoną przez nas sprzedażą.

 

Zwrot podatku VAT

 

W sytuacji zaprezentowanej powyżej, jako podatnik VAT możemy zachować się następująco:

- przenieść kwotę nadwyżki na następny okres rozliczeniowy (tzw. zwrot pośredni);

- zadeklarować chęć uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy (tzw. zwrot bezpośredni);

- zażądać zwrotu jedynie części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, natomiast pozostałą część wykazać jako kwotę do przeniesienia (połączenie zwrotu bezpośredniego i pośredniego).

 

Uprawnienie do żądania przez podatnika dokonania zwrotu podatku wiąże się z odpowiednim obowiązkiem po stronie organu podatkowego. Należy przy tym podkreślić, iż zwrot bezpośredni jest prawem podatnika, z którego może, ale nie musi skorzystać. Częstokroć lepszym i pewniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze zwrotu pośredniego, który nie wiąże się co prawda z uzyskaniem żywej gotówki na rachunku bankowym, tylko z "księgowym" przeniesieniem nadwyżki na następny okres rozliczeniowy. Bardzo ciekawą opcją może się okazać, po przeanalizowaniu prognoz, co do spodziewanego obrotu w przyszłym okresie rozliczeniowym opcja trzecia, łącząca w sobie zwrot bezpośredni i pośredni.

 

Zwrot bezpośredni = kontrola podatkowa

 

W dobie wzmożonej walki z oszustami podatkowymi decydując się na zwrot bezpośredni częstokroć sami ściągamy na siebie kontrolę podatkową, która w ostatnim czasie coraz skrupulatniej bada zasadność takiego zwrotu. Jednocześnie coraz częstszą praktyką organów w takiej sytuacji jest wstrzymanie zwrotu VAT, poprzez wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku wykazanego przez podatnika w złożonej deklaracji, do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia. W związku z tym, nie dość, że jako przedsiębiorca będziemy zmuszeni zmagać się z prowadzoną wobec nas kontrolą podatkową, to dodatkowo przez całkiem długi czas pozbawimy się deklarowanego przez nas zwrotu podatku VAT.

 

Bezpieczne wnioskowanie o zwrot bezpośredni

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy po pierwsze zastanowić się, czy w danej sytuacji, gdy wystąpiła w naszej działalności nadwyżka podatku naliczonego nad należnym występować od razu o zwrot bezpośredni, czy nie lepiej skorzystać z prawa do przeniesienia nadwyżki na następny okres rozliczeniowy. Po drugie istotnym jest, czy wszystkie transakcje gospodarcze w okresie objętym zwrotem są właściwie ujęte pod względem księgowym oraz podatkowym. Błędy w tym zakresie mogą doprowadzić do zakwestionowania przez organ, naszego prawa do uzyskania zwrotu i dać asumpt organom do rozszerzenia zakresu kontroli na kolejne okresy. Po trzecie, w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, czy wszystkie przeprowadzone przez nas transakcje są prawidłowo ujęte w księgach z podatkowego punktu widzenia można zwrócić się o radę do doradcy podatkowego, który jako specjalista w tym zakresie pomoże ocenić wszelkie ryzyka z tym związane.

 

Audyt podatkowy

 

Możliwym jest również zlecenie takiemu doradcy dokonania stosownego audytu. Audyt podatkowy służy przede wszystkim zbadaniu prawidłowości przeszłych i bieżących rozliczeń podatkowych badanego przedsiębiorstwa w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Audyt podatkowy daje również możliwość zidentyfikowania obszarów ryzyka podatkowego. Z raportu poaudytowego podatnik uzyskuje potwierdzenie prawidłowości postępowania, opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie praktycznych sposobów ich usunięcia oraz procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości nieprawidłowości oraz uchybień w rozliczeniach. Daje to więc podatnikowi możliwość usunięcia błędów, prowadzenia ksiąg i ewidencji zgodnie z przepisami prawa podatkwoego otaz uniknięcia dotkliwej odpowiedzialności podatkowej karno-skarbowej.

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl. Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę Ci pomóc.


 


3 maja 2017 14:10

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:26 + 28 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: