Autorzy

Archiwum

Tematy

Od 1 września 2017 r. skarbówka będzie miała dostęp do rachunku bankowego Twojej firmy?


 

Nowy projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową zakłada, że przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dziennych wyciągów z rachunków bankowych prowadzonych przez banki i rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

 

Taki obowiązek ma w założeniu Ministerstwa Finansów ustrzec uczciwych przedsiębiorców przed kontrahentami, którzy dopuszczają się nadużyć w rozliczeniach w podatku VAT. Będzie to możliwe dzięki komunikatom, które skarbówka prześle przedsiębiorcom, jeżeli dostrzeże nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT po stronie ich kontrahentów.

 

 

Podmioty zobowiązane do przekazywania wyciągów z rachunków bankowych

 

 

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych ma objąć osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe prawa handlowego) oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

Z konieczności udostępniania wyciągów mają zostać zwolnione osoby fizyczne posiadające status mikroprzedsiębiorców, czyli takie, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

 

Procedura przesyłania wyciągów

 

 

Obowiązki związane z przesyłaniem wyciągów z rachunków bankowych będą spoczywały na bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w których podatnik posiada rachunek bankowych. Aby realizacja takiej procedury przez bank lub SKOK była możliwa przedsiębiorca będzie musiał upoważnić na piśmie jednostkę finansową do przekazywania wyciągów.

 

 

Jeżeli podatnik nie udzieli upoważnienia dla banku lub SKOKu, albo gdy jego rachunek bankowy znajduje się w banku posiadającym siedzibę lub oddział poza obszarem Polski, dobowe wyciągi z rachunków bankowych będzie musiał samodzielnie przekazywać Szefowi KAS.

 

 

Zakres udostępnianych informacji

 

 

Projekt ustawy zakłada, że wyciąg będzie zawierał:

 

 

  1. dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne);
  2. numer rachunku nadawcy i rachunku kontrahenta;
  3. datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej;
  4. kwotę i walutę;
  5. tytuł i opis zlecenia płatniczego;
  6. saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub SKOK prowadzący rachunek przedsiębiorcy;
  7. informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub SKOK prowadzący uznawany rachunek przedsiębiorcy.

 

 

Powyższe oznacza, że skarbówka będzie miała pełen dostęp do informacji o rozliczeniach przedsiębiorcy dokonywanych za pośrednictwem rachunku bankowego oraz o wysokości środków zgormadzonych na takim rachunku.

 

 

Informacje takie będą gromadzone na potrzeby działalności analitycznej KAS i następnie mogą zostać wykorzystane jako dowód w postępowaniu podatkowym.

 

 

Korzyści dla podatników

 

 

Za cenę zrzeczenia się prawa do tajemnicy bankowej przedsiębiorcy mają uzyskać dodatkową ochronę ze strony administracji skarbowej przed kontrahentami wyłudzającymi podatek VAT.

 

 

Jeżeli kontrahent podatnika nie złożył deklaracji lub nie ujawnił w niej wszystkich danych lub po prostu nie zapłacił podatku, pracownicy KAS będą mogli skontaktować się z podatnikiem i ostrzec go podejrzanych transakcjach i nieprawidłowościach.

 

 

W takim wypadku przedsiębiorca będzie mógł podjąć decyzję o zakończeniu współpracy z nierzetelnym kontrahentem i nie ryzykować, że skarbówka w przyszłości zakwestionuje jego prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z transakcji zawartych z oszustem podatkowym.

 

 

Zagrożenia dla przedsiębiorców

 

 

Projekt nie nakłada na organy administracji skarbowej obowiązku informowania podatników o nierzetelnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez kontrahenta. Przewiduje jedynie taką możliwość bez wskazywania częstotliwości z jaką informacja powinna trafić do zainteresowanego podatnika. Może to oznaczać, że informacja o nieprawidłowościach dotrze do firmy po upływie roku od rozpoczęcia współpracy z nierzetelnym kontrahentem.

 

 

Można przypuszczać, że w takim wypadku skarbówka będzie oczekiwać, że podatnik skoryguje deklaracje VAT rezygnując z prawa do odliczenia podatku wynikającego z transakcji zawartych z oszustem podatkowym, bez badania czy firma pozostawała w tzw. „dobrej wierze”, a więc miała lub mogła mieć świadomość co do zaistniałych nieprawidłowości.

 

 

Nie można wykluczyć również sytuacji, w której administracja skarbowa poinformuje podatnika, że po stronie jego kontrahenta występują wadliwości w rozliczeniach w podatku VAT, podczas gdy błąd był spowodowany oczywistą omyłką w wypełnieniu deklaracji lub przesłaniem nieprawidłowych informacji przez bank. W takim wypadku przedsiębiorca będzie narażony na utratę zaufania w oczach swojego kontrahenta.

 

 

Transparentność rachunków bankowych już od września

 

 

Projekt ustawy zakłada, że obowiązek przekazywania skarbówce wyciągów z rachunków bankowych zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r. Wprowadzenie transparentności rachunków bankowych należy ocenić pozytywnie, o ile rzeczywiście będzie w stanie zapewnić podatnikom większą ochronę. Uważam, że obecny kształt przepisów takiej ochrony nie będzie w stanie zapewnić. Autorzy nowych przepisów całkowicie pominęli bowiem kwestię uregulowania obowiązków organów w zakresie informowania podatników o nierzetelnych kontrahentach.

 

 

Jak dzisiaj wyglądają uprawnienia skarbówki?

 


Jeżeli chesz dowiedzieć się jak w chwili obecnej wyglądają uprawnienia organów administracji skarbowej w zakresie uchylania tajemnicy bankowej przeczytaj mój artykuł "Czy skarbówka ma dostęp do Twoich rachunków bankowych"?

 

Aktualizacja 12.06.2017

Najnowsze doniesienia prasowe wskazują, że rząd może wycofać się z wprowadzenia obowiązku codziennego przesyłania wyciągów bankowych. Przyczyną jest opór banków, które miałyby zostać obciążone obowiązkiem udostępniania danych. Instytucje finansowe ponosiłby zatem znaczne koszty bez uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Skarbu Państwa. Ostateczna decyzja nie została jednak podjęta. Projekt ustawy jest cały czas na etapie konsulatacji. 

 


26 maja 2017 13:08

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:17 + 2 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: