Autorzy

Archiwum

Tematy

Zwrot VATZwrot VAT możliwy jest w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wystąpienie o zwrot VAT nie jest obowiązkiem a prawem podatnika. Pamiętać należy, że wystąpienie o zwrot VAT wiąże się z kontrolą w tym zakresie. Dlatego podatnik musi zadecydować czy decyduje się:

 1. występować o zwrot VAT co miesiąc, oswajając się z kontrolą i wiedząc, że dane transakcje nie powinny być w przyszłości zakwestionowane
 2. zadecydować o przeniesieniu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na kolejny okres rozliczeniowy i
  a) wystąpić o zwrot VAT jednorazowo gdy uzbiera się większa kwota, mając świadomość że kontrola w zakresie zwrotu VAT będzie nieunikniona,
  b) skonsumować nadwyżkę podatku naliczonego kwotami podatku należnego w kolejnych miesiącach.


Występują 3 terminy zwrotu VAT:

 • 60 dni termin podstawowy
 • 180 dni, gdy podatnik w danym okresie nie dokonywał czynności opodatkowanych
 • 25 dni - na wniosek, pod warunkiem, że wszystkie faktury ujęte w deklaracji są opłacone


Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli wymaga on dodatkowego zweryfikowania złożonej deklaracji np. podane są błędne dane lub gdy kwota podatku naliczonego wskazanego przez podatnika jest znacznie wyższa niż w poprzednich okresach rozliczeniowych.


Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin do czasu zakończenia tej weryfikacji. Przedłużając termin organ ma obowiązek wskazać konkretną datę, do której weryfikacja ma zostać zakończona. Nie jest prawidłowe postanowienie wskazujące zamiast terminu określenie "do zakończenia kontroli podatkowej."


Jeżeli przeprowadzona dodatkowa weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, wypłaca się należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.


Jedną z najczęstszych przyczyn wystąpienia o zwrot VAT jest dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0%.


Zgodnie z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. nabywca towaru jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
 3. podatnik składając deklarację podatkową musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE


Punkt 2 dostarcza podatnikom najwięcej problemów. Dowody muszą potwierdzać wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego UE, a nie odbiór przez podatnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim ale bez dowodów na wywóz towaru z terytorium kraju. Przykładowo zaświadczenie od słowackiego podatnika o odbiorze towaru nie uprawnia do zastosowania stawki 0%, jeżeli nie wynika z niego, że towar został dostarczony na terytorium innego państwa członkowskiego.


Dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.


W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
 3. określenie towarów i ich ilości;
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.


W przypadku gdy dokumenty, o których mowa powyżej, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.


Na blogu będziemy opisywać poszczególne przypadki dotyczące problemów ze zwrotem VAT, prawidłowym dokumentowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych, oraz ryzykiem uczestnictwa w tzw. "karuzelach podatkowych".


×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: